Υπολογισμός κόστους κατασκευασμένου σκυροδέματος
Πατήστε εδω για να στείλετε τα δεδομένα μέσω προηγούμενου δημιουργημένου αρχείου
Προσοχή: όπου δεν εισαχθεί τιμή το σύστημα θα λάβει αυτόματα την τιμή "1"
Στα πλαίσια φαίνονται κάποιες προτεινόμενες τιμές οι οποίες όμως δεν είναι και δεσμευτικές.
Ο χρήστης μπορεί να εισάγει όποιες τιμές επιθυμεί.
Εισαγωγή δεδομένων
1. ΥΛΙΚΑ

Α. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Προσφορά έτοιμου σκυροδέματος από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο με βαρέλα:   €/Μ3
Προσφορά άντλησης σκυροδέματος:   €/Μ3
Απώλειες υλικού σκυροδέματος:   %

B. ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ποσοστό οπλισμού του σκυροδέματος:   kg/M3
Προσφορά προμήθειας ράβδων στο έργο:   €/kg
Απώλειες υλικού οπλισμού:   %
Αναγωγή αποστατών-συρμάτων στην τιμή του κιλού:   €/kg

Γ. ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
Προσφορά προμήθειας πρόσμικτου:   €/kg
Κατανάλωση πρόσμικτου:   kg/M3

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

A. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Προσφορά κατασκευής σκυροδέματος:   €/Μ3

B. ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προσφορά κατεργασίας - τοποθέτησης οπλισμού:   €/kg

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Μέσο κόστος ενσήμου:   €/ημέρα

A. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Αναμενόμενη απόδοση σκυροδέματος ανά άτομο και ημέρα:   M3/ημέρα

B. ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αναμενόμενη απόδοση οπλισμού ανά άτομο και ημέρα:   kg/ημέρα