Δοκιμαστικές
εφαρμογές:

1. Υπολογισμός κόστους κατασκευασμένου σκυροδέματος
2. Υπολογισμός κόστους φρεατοπασσάλου
3. Υπολογισμός φόρου
4. Υπολογιστής δανείου
5. Αρχική σελίδα